Privacybeleid

Privacybeleid voedings- en dieetadvies

Nina Verschelden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Global Data Protection Regulation (GDPR) .

Nina Verschelden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Global Data Protection Regulation (GDPR) .

Als je gebruik maakt van diensten van Healable (Nina Verschelden) dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via mail of online programma. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Rijksregisternummer
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
 • Huisarts, specialisten of andere hulpverleners
 • ...

Waarom is dat nodig?

Diëtiste Nina Verschelden heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieet- en leefstijladvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde 'bijzondere' en/of 'gevoelige persoonsgegevens' van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Diëtiste Nina Verschelden bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Diëtiste Nina Verschelden zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname).

Diëtiste Nina Verschelden zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtiste Nina Verschelden een overeenkomst om te zorgen voor een standaardniveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek sturen naar nina@heal-able.com. Om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat, is legitimatie altijd noodzakelijk.

Beveiliging

Diëtiste Nina Verschelden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via nina@heal-able.com.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtiste Nina Verschelden kun je contact opnemen via nina@heal-able.com.


***

Privacybeleid webshop

De online winkel Healable, op de website www.heal-able.com, BTW BE0758.742.413, gebaseerd in Brusselstraat 222 (Groot-Bijgaarden) verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode. 

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna “Verordening” genoemd) is Nina Verschelden, BTW BE0758.742.413, gebaseerd te Brusselstraat 222 (Groot-Bijgaarden) (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke: nina@heal-able.com 

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winke lwww.heal-able.com is gemaakt.;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website www.heal-able.com in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

 • Webnode AG (online winkel systeem);
 • Verzendbedrijf;
 • Google Analytics (website analytics);

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: nina@heal-able.com;

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website www.heal-able.com, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze regels treden in effect op 01 januari 2023